Yrityksille

Heti halvempaa sähköä yrityksille

Aurin­ko­pank­ki tarjoaa yrityk­sil­le talou­del­li­ses­ti kannat­ta­van ratkaisun ilmas­to­ys­tä­väl­li­seen energian­tuo­tan­toon. Inves­toin­ti omaan aurin­ko­voi­ma­laan tuo eurot takaisin jo muutaman vuoden kuluessa – ja elinkaa­ren­sa aikana monin­ker­tai­ses­ti.

Sijoitus aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mään on ympäris­töys­tä­väl­li­nen valinta,
joka tuottaa selvää säästöä.

Oma aurin­ko­voi­ma­la on pitkä­ai­kai­nen ja vakaa inves­toin­ti, jonka talou­del­li­set hyödyt vain kasvavat ajan mittaan. Energian, siirto­mak­su­jen ja verojen hinta­ke­hi­tys on pysynyt nousu­joh­dan­tei­se­na jo kymmeniä vuosia.

Ratkaisu yrityksille –
heti halvempaa sähköä minimaalisella alkuinvestoinnilla

Pyrimme pitämään yrityksen alkuin­ves­toin­ti­tar­peen mahdol­li­sim­man pienenä. Sitä varten olemme kehit­tä­neet oman 20–20-60 ‑mallimme, jossa yritys investoi omaa pääomaa vain 20% verran aurin­ko­voi­ma­lan kokonais­kus­tan­nuk­ses­ta.

Tämä edellyt­tää aurin­koe­ner­gian inves­toin­ti­tuen hakemista ja myöntä­mis­tä Business Finlan­dil­ta, joka tukee aurin­ko­säh­köön liittyvää inves­toin­tia 20% verran sen kokonais­hin­nas­ta.
Lisätie­to­ja energia­tues­ta löydät Business Finlandin verkko­si­vuil­ta.

Loput 60% aurin­ko­voi­ma­lan raken­nus­kus­tan­nuk­sis­ta yritys kattaa maksa­mal­la aurin­ko­voi­ma­lan tuotta­mas­ta sähköstä Aurin­ko­pan­kil­le osamak­su­kau­den ajan. Aurin­ko­voi­ma­lan tuottaman sähkön hinta sovitaan tapaus­koh­tai­ses­ti – yrityksen maksama hinta aurin­ko­voi­ma­lan tuotta­mas­ta sähköstä on kuitenkin aina halvempaa kuin verkosta ostetun sähkön kokonais­hin­ta. Säästät näin ollen sähkö­las­kus­sa­si välit­tö­mäs­ti.

Sopimus­kau­den jälkeen yritys saa kaiken aurin­ko­voi­ma­lan tuottaman sähkön veloi­tuk­set­ta itselleen koko sen elinkaa­ren ajan.

Aurinkopankki

Alkuin­ves­toin­ti­na yrityk­sek­si
tarvitsee vain 20%
aurinkosähkö­järjestelmän kokonais­hin­nas­ta.

Aurinkopankki energiatuki

Business Finland tukee
yritysten aurin­ko­säh­kö­hank­kei­ta
20% osuudella.
Autamme tuen hakemi­ses­sa.

Aurinkopankki

Loput 60% yrityk­se­si maksaa
sopimus­kau­den ajan
aurinkosähkö­järjestelmän tuottaman sähkön mukaan.

Aurin­ko­pan­kin tarjoa­mal­la maksu­ta­pa­mal­lil­la saat aurin­ko­voi­ma­lan yrityk­sel­le­si
pienellä alkuin­ves­toin­nil­la – samalla säästät sähkö­las­kus­sa­si heti.

Aurinkopankki
mobiilisovellus yrityksille

Olemme kehit­tä­neet yritys­asiak­kai­den käyttöön mobii­li­so­vel­luk­sen, jolla voit seurata aurin­ko­voi­ma­la­si toimintaa.

Sovel­luk­sel­la asiakas saa reaaliai­kais­ta tietoa aurin­ko­voi­ma­lan­sa tuotan­nos­ta sekä tulevan sähkö­las­kun eli järjes­tel­män­sä kuukausit­tai­sen osamak­sue­rän määrän.

Sovel­luk­sen avulla voit seurata myös useiden voima­loi­den tuottaman sähkön määrää niin kokonai­suu­te­na kuin voima­la­koh­tai­ses­ti. Lisäksi voit seurata aurin­ko­voi­ma­loi­den tuotan­to­his­to­ri­aa.

Sovel­lus­ke­hi­tyk­ses­säm­me on kiinni­tet­ty erityistä huomiota aurin­ko­voi­ma­lan tieto­tur­val­li­suu­teen käyttä­mäl­lä suojattua tieto­lii­ken­neyh­teyt­tä. Näin aurin­ko­voi­ma­la­si ei ole suojaa­mat­to­mas­sa avoimessa tieto­ver­kos­sa alttiina väärin­käy­tök­sil­le.

Aurinkopankki mobiilisovellus
AP_process_yritykset1

Yhtey­den­ot­to

Ota yhteyttä ja kutsu meidät käymään.

Tulemme mielel­läm­me tutus­tu­maan ja kerromme, miten voimme auttaa aurin­koe­ner­gian hyödyn­tä­mi­ses­sä yrityk­se­si eduksi.

AP_process_yritykset2

Alkusel­vi­tys

Kartoi­tam­me, miten yrityk­se­si voi hyötyä oman aurin­ko­voi­ma­lan tuotta­mas­ta sähköstä.

Teemme laskelman energian­tuo­tos­ta ja mitoi­tam­me yrityk­sel­le sopivan aurin­ko­voi­ma­lan sähkö­ku­lu­tus­tie­to­jen ja tulevien suunni­tel­mien perus­teel­la.

Tällä käynnillä käymme läpi asennuk­sen kohteeksi valitun raken­nuk­sen ominai­suu­det sekä luomme yleis­kat­sauk­sen kiinteis­tön­ne sähkö­tek­ni­siin ratkai­sui­hin.

Selvi­täm­me kuntasi raken­nus­val­von­nas­ta mahdol­li­set rakennus- tai toimen­pi­de­lu­pa-asiat.

AP_process_yritykset3

Tarjous & sopimus

Teemme alkusel­vi­tyk­ses­tä kerät­tä­vien tietojen pohjalta suunni­tel­man ja tarjouk­sen yrityk­sel­le­si sopivasta aurin­ko­voi­ma­las­ta.

Kun tarjous on hyväk­syt­ty, teemme sopimuk­sen aurin­ko­voi­ma­lan hankki­mi­ses­ta yrityk­sel­le­si. Sopimuk­sen voimaan­tu­lon ehtona on myöntei­sen inves­toin­ti­tu­ki­pää­tök­sen saaminen Business Finlan­dil­ta.

Sopimuk­seen kirjataan peruu­tuseh­to, jolloin voitte  luopua hankkees­ta, mikäli yrityk­sel­le ei myönnetä energia­tu­kea.

AP_process_yritykset4

Energia­tu­ki 20%

Sopimuk­sen teon jälkeen yritys voi hakea Business Finlan­dil­ta energia­tu­kea hankkee­seen. Energia­tu­ki on 20% hankkeen kustan­nuk­sis­ta. Autamme yritystä energia­tuen hakemi­ses­sa.

Inves­toin­nin tulee olla vähintään 10 000 € (alv. 0%). Tukea ei myönnetä hankkeil­le, jotka on käynnis­tet­ty ennen tukipää­tös­tä.

Lisää tietoa energia­tues­ta ja sen ehdoista saat täältä.

AP_process_yritykset5

Asennus

Hyväk­sy­tyn energia­tu­ki­pää­tök­sen jälkeen voimme aloittaa hankkeen.

Teemme tarvit­ta­vat asennus- ja sähkö­suun­ni­tel­mat ja tulemme asenta­maan järjes­tel­män sovitun aikatau­lun mukai­ses­ti.

Mikäli kiinteis­tö­si tarvitsee raken­ne­kes­tä­vyy­den suhteen selvi­tyk­siä ja laskelmia, olemme yhtey­des­sä raken­ne­suun­nit­te­li­jaan.

Asennuk­sen jälkeen hoidamme järjes­tel­män liittä­mi­sen sähkö­verk­koon ja teemme tarvit­ta­van ilmoi­tuk­sen sähkön­siir­to­yh­tiöl­le.

AP_process_yritykset6

Käyttöön­ot­to

Kun oma aurin­ko­voi­ma­lan­ne on asennettu ja tarkas­tet­tu, se kytketään sähkö­verk­koon. Saatte myös ohjeis­tuk­sen järjes­tel­män käyttöön.

Annamme teille sähkö­töis­tä tehtävän käyttöön­ot­to­tar­kas­tus-pöytä­kir­jan sekä laadimme asennuk­ses­ta asennus­pöy­tä­kir­jan.

Ylijää­mä­säh­kös­tä tehdään myynti­so­pi­mus sähköyh­tiön kanssa. Autamme tarvit­taes­sa myynti­so­pi­muk­sen tekemi­ses­sä.

AP_circle

Ota meihin yhteyttä
tai
jätä meille viesti ja yhteystietosi,
niin otamme yhteyttä sinuun.

Kiitos!

Aurinkopankki logo

Aurin­ko­pank­ki Oy
Näsilin­nan­ka­tu 34 B
33200 Tampere

info@aurinkopankki.net
Puh. 040 581 4547
Y‑tunnus 2947187–7